A beruházásról

 

A KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 Európai Uniós nagyprojekt

 

Az Európai Bizottság 2009. december 18-án jóváhagyta a „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége - Pákozd, Pátka, Seregélyes- szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” tárgyú nagyprojektet. Ezzel a régóta várt beruházás a megvalósítás szakaszába léphetett.

 

A négy település pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. december 17-én nyújtotta be a Bizottságnak. A Bizottság kérésére Magyarország 2009. április 10-én, 2009. június 5-én és 16-án, 2009. augusztus 31-én és 2009. november 4-én és 20-án további információkat nyújtott be. A Bizottság úgy találta, hogy a pályázat megfelel az operatív program prioritásainak, segít e prioritások alapján meghatározott célok elérésében, és összhangban van más Uniós politikákkal is.

 

A Bizottság CCI No 2009HU161PR001 számú határozata megállapította, hogy a beruházás illeszkedik a Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges, tiszta települések” elnevezésű prioritáshoz, ezért érdemes az Unió Kohéziós Alapjának támogatására. A támogatás összege: 25 957 340 EUR.

 

A projekt a Székesfehérvár és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé Székesfehérvár még csatornázatlan területei, valamint a környező települések Pátka, Pákozd és Seregélyes tartoznak. A települések és településrészek a Velencei-tó érzékeny és fokozottan érzékeny vízgyűjtő területén találhatók, ezért különösen fontos a keletkező szennyvizek megfelelő összegyűjtése, elszállítása és kezelése. A beruházás eredményeképpen javul a Velencei-tó vízminősége, javul a felszín alatti vizek minősége.

 

A projekt hosszú távon több mint 20 és fél ezer lakos javát fogja szolgálni abból a mintegy 114 ezer lakosból, akik az érintett településeken laknak majd és csatornabekötéssel rendelkeznek. A településeken keletkező szennyvizeket a szennyvízcsatorna-rendszer a meglévő Székesfehérvári központi szennyvíztisztító-telepre vezeti. A szennyvíztisztító-telep megfelelő kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadott többletszennyvizeket biztonságosan az előírásoknak megfelelően megtisztítsa, és a keletkező szennyvíziszapot kezelje.

A szennyvízhálózat bővítése: Székesfehérvár ellátatlan település részeinek, valamint Pátka, Pákozd és Seregélyes települések teljes szennyvízcsatornázását foglalja magában.

 

A projekt tervezett nettó összköltsége 8,57 milliárd forint. A projekttámogatás becsült mértéke 75,49%.

 

Ehhez az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Programja (KEOP) 6,43 milliárd forintos támogatást biztosít, amelyből 5,47 milliárd forint Európai Uniós forrás, 0,96 milliárd forint pedig hazai költségvetési támogatás. A fennmaradó 2,14 milliárd forintot a négy önkormányzat önerőként biztosította.

 A projekt további támogatást nyert 2012-ben és 2013-ban az EU Önerő Alapjából, így az önerőt 353.231.746.- Ft összegben nem kellett az érintett településeknek saját forrásból biztosítani.

 

Miután 2010 év közepéig lezajlottak a közbeszerzési eljárások, az építési munkák fővállalkozója, a KSZ 2010 Konzorcium 2011-ben megkezdhette a kivitelezést. A kivitelezési munka a tervezetteknek megfelelően, határidőben, 2012. október 31-éig rendben befejeződött, a magyarországi kiemelt EU-s nagyprojektek közül elsőként:

 

A kivitelezési munkák bő másfél évig tartottak, közben az elkészült csatornaszakaszok rész-műszaki átadásával egyes településrészek háztartásai már korábban szakaszosan csatlakozhattak a hálózatra. Az első rész-műszaki átadás már 2011 decemberében megtörtént Székesfehérváron.

 

A tervezett kivitelezés elkészült, a projekt teljes lezárása később kerül sor. Az üzemeltetéshez szükséges gépek – aggregátorok és a speciális csatornatisztító jármű - beszerzése, illetve leszállítása2013 februárjában történt meg. A kivitelező konzorcium többlet- és pótmunkák nélkül építette meg a szennyvízelvezető rendszert, a kivitelezési szerződéshez képest nettó 167.765.513.-Ft megtakarítást sikerült elérni. Ez a megtakarítás, valamint a projekt tartalék kerete fedezet nyújt azon újabb csatornaszakaszok kiépítésére, melyek a pályázat előkészítés időszakában nem voltak előre láthatók, de a településeken azóta bekövetkezett fejlesztések, utcanyitások ezt indokolják. A Társulás ezért kezdeményezte a Támogatónál a műszaki tartalom változást, és így további háztartások számára teszi lehetővé a rácsatlakozást.

 

Fontos tudni: a projekt keretében megvalósított létesítmények Pákozd, Pátka, Seregélyes és Székesfehérvár önkormányzat 100%-os tulajdonába kerültek.

 

A szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetését – külön szerződés alapján – a FEJÉRVÍZ Zrt. végzi, a csatlakozóknak bekötési szándékukkal ott kell jelentkezniük.

 

 

A beruházás részletei

 

Az építési munkák fővállalkozója, a KSZ 2010 Konzorcium – melynek tagja a KÖZGÉP Zrt. és a Szabadics Zrt. – 2010-ben kezdte meg a kivitelezést a négy településen. A munka a tervezetteknek megfelelően, határidőben, 2012. október 31-éig rendben befejeződött.

 

A bővítés során összesen 148,8 km gravitációs csatornát, valamint 41 km nyomóvezetéket, 26 db szennyvízátemelő telepet kellett építenük a kivitelezőknek. A kiépített hálózat így összesen 6519 új bekötés lehetőségét teremtette meg. Ahol a szintkülönbségek miatt nem lehetett a gravitációs bekötést biztosítani, ott házi átemelők beépítésére került sor 214 esetben. A telekhatáron belül 1 méterrel helyezték el a házi tisztító-ellenőrző idomot, valamint helyre állították a bekötéssel érintett közterületi járdát, kapubejárót, a zöldterületek eredeti állapotát.  

 

 

Ahhoz, hogy a meglévő Székesfehérvári szennyvízhálózat fogadni tudja a Pátka–Csala, Öreghegy, Pákozd–Kisfalud és Seregélyes–Börgönd irányából érkező szennyvízmennyiségeket, több helyütt szükséges volt az üzemelő szennyvízcsatorna felújítása és újjáépítése is. Így megtörtént a székesfehérvári Budai út alatt futó 8-0-0 DN300 főgyűjtő, a Seregélyesi és az Adonyi út alatt futó 8-0-0 csatorna felújítása, valamint a Fiskális út alatt futó 7-0-0 csatorna alsó szakaszán és a Mártírok uton az átmérő növelése.

 

 

 

A csatornaépítés befejező szakasza a kényszerű bontások utáni úthelyreállítás volt. A csőfektetési munkák során felbontott útburkolatokat az állami közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az önkormányzati utakért felelős Közlekedési Iroda előírásai szerint kellett helyreállítaniuk a kivitelezőknek, a főútvonalakon és a mellékutcákban egyaránt.

 

Erre akkor kerülhetett sor, amikor a lefektetett csatorna minőségellenőrzése – víztartási próbák, kamerás ellenőrzés és tömörségvizsgálatok – megtörténtek. A helyreállítás minőségét a hatóságok szigorúan ellenőrizték és ellenőrzik: az építőknek garanciális kötelezettségük  van  a csatorna építés sávos vállas úthelyreállítás minőségére vonatkozóan is. A kivitelezőnek egyébként úgy kellett ütemeznie az utakon zajló munkákat, hogy – amennyire csak lehetséges – a lehető legkevesebb fennakadást okozzák a közlekedésben. Ezt persze nem volt könnyű megvalósítani, hiszen több főútvonalon szakaszos félpályás forgalomkorlátozásra is sor került, és egyes ingatlanokon is ideiglenesen akadályozva volt a ki- és behajtás. Az építők utólag is köszönik a közlekedők és az ott lakók türelmét és megértését.

 

Fontos tudni, hogy a csatornázást követő úthelyreállítás nem jelenti új útpálya építését. A csatornaprogram pénzügyi kerete a helyreállítások költségeit tartalmazza, az alapelv az, hogy a csatornázással érintett  útfelületnek legalább olyan állapotba kell kerülnie, amilyenben a felbontás előtt volt. Ezt a kivitelezők a legtöbb helyen az európai uniós előírásoknak megfelelően, ún. sávos-vállas úthelyreállítással érték el, ami alapvetően a felbontás szélességére terjed ki.

 

A beruházás által érintett területen lakókra csak az ingatlanon belüli rácsatlakozás hárul – ezt már sokan megtették. Az első lépés, hogy szennyvízbekötési kérelmükkel fel kell keresniük a leendő üzemeltető, a FEJÉRVÍZ Zrt. ügyfélszolgálatát (Kérelem letölthető a www.fejerviz.hu honlapról, vagy beszerezhető az ügyfélszolgálati irodától: 8000 Székesfehérvár, Király sor 3-15. Telefon: 22/*535-800, Fax: 22/315-598, e-mail: ugyfelszolgalat@fejerviz.hu).

 

A honlapon illetve az ügyfélszolgálaton felvilágosítást adnak a szükséges tudnivalókról és a költségekről. Érdemes tudni, hogy a gerinccsatorna és az ingatlan között már meglévő bekötővezeték még nem meglévő szennyvízbekötés! Az erre történő ingatlanon belüli rácsatlakozás szennyvízbekötésnek minősül és csak a szolgáltató hozzájárulásával végezhető el.

 

 

Hullay Gyula

projektmenedzser

 

Székesfehérvár Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes –

Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás