Alapítás
 
SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE
PÁTKA, PÁKOZD, SEREGÉLYES
SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzatánakPákozd Község Önkormányzatának, Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának, valamint Pátka Község Önkormányzatának képviselő-testületei a Magyar Köztársaság Alkotmánya, „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, valamint a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló” 1997. évi CXXXV. törvény - Ttv.- által meghatározott társulási jog alapján önkormányzati társulást hoztak létre a közös célok megvalósítása érdekében.
 
A Társulási Megállapodást a tagok 2005. május 2-i hatállyal írták alá. A Társulási Megállapodást mindaddig nem szüntetik meg, amíg az elhatározott szennyvízcsatorna projektet meg nem valósítják.
 
A tagok a Társulási Megállapodás aláírásával, a társult települések (településrészek) szennyvízcsatornázásának megvalósítása és a Velencei-tó vízminőség-védelme érdekében, az Európai Unió Kohéziós Alapjából (továbbiakban rövidítéssel: KA) igényelhető támogatással hozzák létre, illetve bővítik a szennyvízelvezető rendszert, valamint biztosítják az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket.
 
A Tagok már több éve együttműködnek a települések fenti feladatainak megoldásában. Mivel az önkormányzatok a szennyvíz-elvezetési rendszer kialakításához nem rendelkeznek elegendő saját forrással, ezért a megvalósítás csak központi költségvetési, illetve nemzetközi támogatás igénybevételével lehetséges. Az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.
 
A tagok saját forrásaik kiegészítése, és a környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából igénybe kívánják venni a Kohéziós Alap pénzügyi eszközeit, s e cél megvalósítása érdekében határozták el az önkormányzati társulás létrehozását.
 
A Társulás tagjai a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk és mellérendeltségük teljes tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozták létre a Ttv. 16. §-a szabályai szerint.
 
 
A Társulás neve:                  Székesfehérvár Város és Térsége (Pátka, Pákozd, Seregélyes, Székesfehérvár központi belterület, Székesfehérvár, Börgönd, Csala, Kisfalud városrészek) szennyvízcsatorna hálózat bővítési Önkormányzati Társulás
 
A Társulás idegen nyelvű elnevezése:
                                               Assembly of the Local Governments for the Extension of the Municipal Sewer Sytem of Székesfehérvár and for the implementation of new Municipal Sewer Systems in the Communities of Pátka, Pákozd and Seregélyes
.
A Társulás székhelye:              8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
 
A Társulás levelezési címe:     8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
 
A Társulás tagjai:
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. sz.
KSH szám: 1536-1129-7511321-07,
képviseli: Warvasovszky Tihamér polgármester, -
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5.
KSH szám: 1536-30427511-321-07
képviseli: Paudits Béla polgármester, -
 
Pákozd Község Önkormányzata
székhelye: 8095 Pákozd, Hősök tere 9.,
KSH szám: 1536-29627511-321 07
képviseli: Takács János polgármester –
 
Pátka Község Önkormányzata
székhelye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4,
KSH szám:1536-29867511-321-07
képviseli: Füri Béla polgármester.
 
A Társulás működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.
 
A Társulás képviselője:         A Társulási Tanács elnöke. A Társulási Tanács elnökének akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét az elnökhelyettes látja el.
 
A Társulás jogállása:              A Társulás önálló jogi személy.
 
A Társulás irányító szerve:     A Társulási Tanács.
 
A Társulás döntéshozó szerve a 10 főből álló Társulási Tanács, amely a társult Tagok Képviselőtestületei által – a Társulási Megállapodásban foglalt beruházási összeg, költségvetési hozzájárulás arányában – delegált önkormányzati képviselőkből áll.
           
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata                     4 fő
Pátka Község Önkormányzata                                                           1 fő
Pákozd Község Önkormányzata                                                        2 fő
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata                                        3 fő
 
A Társulási Tanács tagjait egy-egy szavazat illeti meg.
 
A Társulási Tanács dönt minden olyan jogügyletben, amely során a Társulás kötelezettséget vállal, különös tekintettel a Támogatási Szerződésben foglaltakra, valamint a Társulási Megállapodásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott saját feladat- és hatáskörben.
 
A Társulás az alábbi létesítményeket valósítja meg:
 
Székesfehérvár belterületi főgyűjtőinek korszerűsítése:
 
-          Székesfehérvár, Mártírok úti csatornarendszer korszerűsítése
-          Székesfehérvár, Budai úti csatornarendszer korszerűsítése
 
Székesfehérvár ellátatlan városrészeinek szennyvízcsatornázása:
 
-          Székesfehérvár, Börgönd városrész csatornázása
-          Székesfehérvár, Csala városrész csatornázása
-          Székesfehérvár, Feketehegy városrész csatornázása
-          Székesfehérvár, Kisfalud városrész csatornázása
-          Székesfehérvár, Öreghegy városrész csatornázása
-          Székesfehérvár, Ráchegy városrész csatornázása
 
Az agglomeráció részét képező települések területének teljes szennyvízcsatornázása:
 
-          Pátka település
-          Pákozd település
-          Seregélyes település
 
 
A tagi önkormányzatok általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. A projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.
 
Tagok kötelezettséget vállaltak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra.
Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi jogi jellegen túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelem érdekében megvalósuló szennyvízcsatornázási feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerződés céljául szolgáló beruházás előnyeiről.
 
Tagok a teljes pályázati és beruházási időszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése).
 
A Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.
 
A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamit a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.