Tartalma
 Projekt műszaki tartalom változás 2013

 

A KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 azonosító számú projekt pályázat benyújtásának időszakában a projekt településein több olyan beépítetlen terület volt, melyek a pályázatban és a Támogatási Szerződés mellékletét képező tenderdokumentációban nem szerepelhettek. A pályázat 2005 óta tartó előkészítése és 2008-as benyújtásának időpontja óta a településeken a fejlődés folyományaként a lakossági igények figyelembevételével az Önkormányzatok Képviselő Testületei részben módosították a rendezési terveket és több helyen utcanyitásokra került sor. Azóta több ingatlan beépült ezeken a területeken, és jelentős számú ingatlanon van folyamatban az építési engedélyezési eljárás a szóban forgó területeken.

A fentiek alapján a településenként az alábbi módosítási igények jelentkeztek, melyek a pályázat előkészítésekor nem voltak előre láthatók:

 

Pákozd Község

 

A Pipacsos lakóparkban összesen 84 db építési telek lett kialakítva. A lakóparkban megvalósult az úthálózat és a közműhálózat kiépítése a szennyvízcsatornával együtt. Mivel Pákozd szennyvízcsatornázása KEOP beruházásban EU támogatással csak 2012 októberében fejeződött be, ezért eddig a már használatba vett lakások szennyvizeit a lakóparkon belül kiépített szennyvízcsatornán keresztül egy központi szennyvíztároló műtárgyba kellett fogadni és onnan szippantó autókkal kell elszállítani a székesfehérvári szennyvíztelepre. Ezt az állapotot lehet megszüntetni a P-1-1-0-1 jelű gerinccsatorna kiépítésével - az időközben üzembehelyezett Pákozd község szennyvízelvezető rendszerére - rácsatlakoztatva a Pipacsos lakópark hálózatát.

A Pipacsos lakóparkban eddig 28 db telek beépítése valósult meg, és 3 db telken kezdődött meg az építkezés.

A már beépített telkeken 1 lakásos, 2 lakásos, és 4 lakásos lakóépületek épültek, és ezekből 79 lakás használatba vételi engedéllyel rendelkezik.

A Sport utcában is hasonló a helyzet 8 db bekötés, a telekalakítás és az utca kialakítás megtörtént lakossági igényeknek és a módosított rendezési tervnek megfelelően. Ebben az utcában P-1-6-0-1 jelű szennyvízcsatorna kiépítése a Szabadságharcos utcai P-1-6-0 jelű csatornához csatlakoztatva a 619/60 hrsz.-ú ingatlanig szükséges, mivel az utolsó építési engedéllyel rendelkező ingatlan a 619/59 hrsz.-ú.

 

Pátka Község

 

Arany János utcában 24 db ingatlan található, melyek közművel ellátottak a szennyvízcsatorna kivételével. A szilárd burkolatú út építésére a szennyvíz beruházást követően kerülhet sor. Az elmúlt néhány évben a területen lakások épültek, 9 ingatlanon már megtörtént a használatbavétel. A tervezett V-6-1 és Ny-6-1 jelű szakasz tudja biztosítani a már beépített és használatba vett lakóingatlanok szennyvízelvezetését, ezért indokolt annak megépítése.

 Vargahegyi utcában a teljesen kiépített út és közműhálózat mellett kizárólag a szennyvízcsatorna hiányzik. Az utcában 10 db ingatlan található, melyből az Önkormányzat tulajdonában van 5 db. Az 576/5 hrsz-ú ingatlanon már használatba vett családi ház található ideiglenes szennyvíz elhelyezéssel. Az Önkormányzat korábbi döntése alapján az 572/3, 572/4, 572/6, 572/8, 572/10 hrsz-ú ingatlanán szolgálati lakásépítési projektet valósít meg. A további tulajdonosoknál építési igény fogalmazódott meg, de a szennyvízelvezetés megoldatlansága miatt a beépítés a tervezési fázisban megakadt. A VG-0-0 jelű gerinccsatorna kiépítésével a Vargahegyi utcában a fenti problémák megoldódnának.

 

Seregélyes Nagyközség

 

A település kommunális szennyvízelvezető rendszere a Béke utcában (445/2 hrsz.) részben megépült.

A rendszer bővítése indokolt, mivel a kiépített csatornahálózat végpontja és ugyanezen utcában levő 445/70 hrsz.-ú ingatlan közötti szakaszon (beleértve a 445/70 hrsz.-ú ingatlant is) építési telkek lettek kialakítva.

A bővítendő vezetékszakasszal érintett ingatlanok többségében építési engedéllyel rendelkeznek, és azok alapján a kivitelezés folyamatban van. Ez év közepére 3 ingatlanon a használatbavételre is sor kerül.

A település kommunális szennyvízelvezető rendszere a Dinnyési úton (188 hrsz.) részben megépült

A rendszer bővítése indokolt, mivel ugyanezen az úton a 191 hrsz., és a 203/2 hrsz.- u ingatlan által határolt szakaszon szennyvízközművel ellátatlan lakóépületek állnak. A 192/2, a 194/2, a 195/2, és a 196/2, illetve a 175/2 hrsz.- u ingatlanok használatbavétele megtörtént, ezen kívül több ingatlanon is az építés folyamatban van.

 

A fenti igényeket az Önkormányzatok Polgármesterei külön – külön nyilatkozatokban indokolták és támasztották alá.

A nyilatkozatok alapján a műszaki tartalom módosítási kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Támogató) elfogadta a Támogatási Szerződés 4. számú módosításában.

 

A projekt műszaki tartalom változása miatt felmerülő többletként jelentkező építési költségeket a projekt tartalékkeretből történt átcsoportosítás biztosítja.

Ennek alapján: Pákozdon              426 fm gerinccsatorna

                           Pátkán                 469 fm gerinccsatorna

                                                          98 fm nyomóvezeték

                          Seregélyesen       500 fm gerinccsatorna

valósul meg.

A projekt műszaki tartalom változása miatt módosul a projekt befejezése és zárása.

 

Hullay Gyula

projektmenedzser

 

Székesfehérvár Város és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes –

Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társulás